Pytania

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Grantów?

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

 

Czy w przypadku m.st. Warszawy wniosek może być złożony przez Urząd Dzielnicy?

TAK, w przypadku m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy może samodzielnie złożyć wniosek.

 

Jaki jest termin składania wniosków?

Wnioski należy składać do 16 września 2013 r.

 

Kiedy planowane jest rozstrzygnięcie konkursu w ramach Funduszu Małych Grantów?

Przewidujemy, że ocena i wybór projektów potrwa do końca 2013 r. Planowany czas rozpoczęcia realizacji projektów to początek 2014 r.

 

Jaka jest wysokość dofinansowania, którą można uzyskać w ramach Programu?

Minimalna wysokość dofinansowania wynosi 5 000 EUR (20 853 PLN) a maksymalna 50 000 EUR (208 530 PLN).

 

Czy za partnerstwo w projekcie przyznawane są dodatkowe punkty przy ocenie wniosków?

NIE, za partnerstwo nie ma dodatkowych punktów.

 

Kto może być Partnerem projektu?

Partnerem projektu może być podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, których główna lokalizacja znajduje się w Norwegii, Polsce lub w kraju spoza EOG graniczącego z Polską lub organizacja międzyrządowa. Partnerowi przyświeca ten sam cel gospodarczy i społeczny co Beneficjentowi, który ma być zrealizowany przez wdrożenie danego projektu.

UWAGA: Celem partnerów na żadnym etapie wdrażania projektu nie może być uzyskanie korzyści finansowej w zamian za realizowane przez siebie zadania. Partner realizuje swoje obowiązki w ramach projektu nieodpłatnie, tj. nie otrzymuje wynagrodzenia. Partner może otrzymywać środki finansowe w formie dofinansowania na realizację projektu na zasadach identycznych do Beneficjent, tj. otrzymuje środki na wykonywane przez siebie zadania ustanowione w budżecie projektu bez korzyści ekonomicznej.

W związku z powyższym, podstawą rozliczenia pomiędzy Beneficjentem a Partnerem nie może być faktura. Sposób i formę przekazywania dofinansowania (tj. refundacji lub zaliczki) należy określić w umowie partnerskiej.

 

Czy jeden podmot może być Partnerem w projektach realizowanych przez różnych Beneficjentów?

TAK, nie ma ograniczeń jeśli chodzi o liczbę projektów, w których dany podmiot może być Partnerem.

 

Jakie są wymagania dotyczące trwałości projektów?

W przypadku projektów dotyczących inwestowania w nieruchomości (w tym remonty) pomieszczenia/budynki powinny być wykorzystywane przez Beneficjenta zgodnie z przeznaczeniem przez minimum 5 lat od zatwierdzenia raportu końcowego dla projektu.

 

Czy we wniosku w części dotyczącej zdolności organizacyjnej Wnioskodawcy do wdrażania projektu należy podać informacje dotyczące podmiotu realizującego zadanie?

TAK, w przypadku, gdy projekt realizowany będzie przez inny podmiot niż Wnioskodawca, należy podać informacje dotyczące podmiotu realizującego projekt.

 

Czy w formularzu wniosku w polach opisowych jest ograniczenie dotyczące liczby znaków?

NIE, nie ma ograniczenia liczby znaków, w razie potrzeby komórki można poszerzyć.

 

Jaki wkład własny jest wymagany po stronie Beneficjenta?

Poziom dofinansowania dla projektów wynosi do 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład własny musi mieć formę gotówkową.

W przypadku projektów wdrażanych przez organizacje pozarządowe wkład własny w formie wolontariatu może stanowić do 50% wymaganego współfinansowania.

 

Czy proporcje 85/15% należy zachować w odniesieniu do każdego działania w ramach projektu?

NIE. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić wkład własny w wysokości minimum 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak udział środków własnych może być różny w poszczególnych działaniach.

 

Czy koszty wynagrodzenia pracownika mogą zostać uznane jako wkład własny Wnioskodawcy do projektu?

Koszt wynagrodzenia pracownika może zostać uznany jako wkład własny w części odpowiadającej faktycznemu zaangażowaniu danego pracownika w realizację projektu w przypadku, gdy jest to zgodne z regulaminem jednostki wnioskującej oraz zapisami opisu stanowiska, ew. karty pracy.

 

Zgodnie z Podręcznikiem Wnioskodawcy koszt zatrudnienia specjalistycznej kadry nie może przekroczyć 30%, zaś koszt zarządzania – 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Czy wymogi te dotyczą również organizacji pozarządowych?

TAK, wymogi odnoszą się do wszystkich Wnioskodawców. Oznacza to, że pozostałe środki muszą zostać przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją działań merytorycznych, innych niż wynagrodzenia. Proszę mieć na uwadze, że wskazane jest przygotowanie projektów o charakterze kompleksowym, zawierających zróżnicowane działania.

 

Czy ograniczenie wydatków na wynagrodzenia do 30%  całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych?

TAK, zgodnie z zapisem zawartym w Podręczniku, wartość umów cywilnoprawnych nie może przekroczyć 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Zapis ten nie dotyczy umów o pracę, a jedynie umów cywilnoprawnych, tj. umów o dzieło, o których mowa w art. 627 – 646 Kodeksu cywilnego oraz umów zleceń, o których mowa w art. 734 – 751 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Równocześnie przy planowaniu działań i kosztów projektu proszę mieć na uwadze oczekiwane rezultaty określone dla Funduszu Małych Grantów. W ramach projektu zalecane jest przeprowadzenie działań o charakterze kompleksowym, z uwzględnieniem przynajmniej jednego wskaźnika rezultatu określonego przez Operatora Programu.

 

 

W jakim stopniu szczegółowości powinien zostać sporządzony budżet projektu zamieszczony we wniosku w pkt 5?

We wniosku w częśći dotyczącej budżetu prosimy o wpisanie całkowitych kosztów w podziale na działania. Działania (z ewentualnym szczegółowym rozbiciem kosztów) powinny zostać opisane w części 3 wniosku, dotyczącej informacji o projekcie.