Rodzina polska – wolna od przemocy

Projekt realizowanyjest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

w partnerstwie z Radą Europy.

Projekt ma na celu zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, poprzez:
  • Poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie;
  • Podniesienie kompetencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • Wzrost świadomości społeczeństwa na temat zjawiska przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania: