Witamy na stronie Programu Operacyjnego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć współfinansowanego z funduszy norweskich. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i informacjami na temat Programu oraz do regularnego odwiedzania naszej strony!

Fundusze norweskie

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro. Dzięki funduszom możliwa jest szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.
Zobacz film

Aktualności

Wyniki konkursu w ramach Funduszu Małych Grantów

W dniu 19 marca 2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”.
Na listach rankingowych znalazły się projekty, które zostały wybrane do dofinansowania. Decyzją Komitetu lista rezerwowa obejmuje projekty, które uzyskały przynajmniej 85 pkt (cel 1) lub 82,5 pkt (cel 2), lecz nie mieszczą się w dostępnej alokacji. Projekty te będą mogły uzyskać dofinansowanie w przypadku pojawienia się wolnych środków.
Listy rankingowe i rezerwowe dla celu 1 i dla celu 2 znajdują się poniżej.
Lista rankingowa i rezerwowa projektów w ramach celu nr 1
Lista rankingowa i rezerwowa projektów w ramach celu nr 2

Wyniki oceny formalnej wniosków w ramach Funduszu Małych Grantów

Operator Programu zakończył ocenę formalną wniosków nadesłanych w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”. Proszę mieć na uwadze, że poniższa lista wniosków może ulec zmianie w wyniku dokonanych uzupełnień oraz procedury odwoławczej.
Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej
Lista wniosków, które w wyniku procedury uzupełnień przeszły pozytywnie ocenę formalną

Ogólnopolska Konferencja „SPRAWCA CZY OFIARA?”

W dniach 14-15 października Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało Ogólnopolską Konferencję pn. „Sprawca czy ofiara?”. Konferencja,  zrealizowana  w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, współfinansowana była ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Dowiedz się więcej

Zakończył się nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Grantów

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będące Operatorem Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego z funduszy norweskich, zakończyło nabór wniosków konkursowych w ramach Funduszu Małych Grantów.

Porozumienie w sprawie realizacji Programu

Dnia 8 stycznia 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podpisało z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego, Porozumienie w sprawie realizacji Programu PL 14 pn. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.