Realokacja środków w ramach Funduszu Małych Grantów

Operator Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” informuje, że w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach Funduszu Małych Grantów, istnieje możliwość przyznania dodatkowych środków na zatwierdzone do dofinansowania projekty będące w fazie realizacji. Szacunkowa dostępna alokacja wynosi 38 000,00 PLN, w tym 27 440,00 w ramach rezultatu 1 (zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie) oraz 10 560,00 PLN w ramach rezultatu 2 (zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć). Kwoty te mogą ulec zmianie.
Dodatkowe środki przyznawane będą zgodnie z zaleceniami, stanowiącymi załącznik do Uchwały Komitetu ds. Wyboru Projektów nr 3 z dnia 22 marca 2016 r.  Uchwała nr 3_2016
Zainteresowanych Beneficjentów prosimy o przesłanie do Operatora Programu zaktualizowanego wniosku aplikacyjnego wraz z harmonogramem i budżetem projektu do dnia 18 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że dodatkowe dofinansowanie zostało przyznane Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Autonomia.