Witamy na stronie Programu Operacyjnego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć współfinansowanego z funduszy norweskich. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i informacjami na temat Programu oraz do regularnego odwiedzania naszej strony!

Fundusze norweskie

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro. Dzięki funduszom możliwa jest szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.
Zobacz film

Aktualności

Kampania społeczna „Wybieram pomoc”

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna „Wybieram pomoc”, mająca na celu  podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zmniejszenie akceptacji dla stosowania przemocy i wskazanie możliwości uzyskania pomocy.
Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie i w internecie. Za całościową strategię i kreację kampanii odpowiada .bringMore advertising. Spoty zostały wyprodukowane przez Mangusta Film.
Więcej informacji o kampanii: www.wybierampomoc.pl

Konferencja podsumowująca Program

W dniach 13-14 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało konferencję podsumowującą Program „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowany z funduszy norweskich.

Konferencja, organizowana w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, miała na celu przedstawienie rezultatów Programu PL14 oraz wymianę doświadczeń i prezentację dobrych praktyk z Państw-Darczyńców.
Czytaj dalej

Informacja o naborze ofert na opracowanie koncepcji kampanii społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji artystycznej oraz strategii dla kampanii społecznej realizowanej w ramach Projektu Predefiniowanego pn. Rodzina polska –wolna od przemocy. Ogłoszenie BIP Zaproszenie do składania ofert- kampania społeczna 2016- koncepcja kreatywna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Realokacja środków w ramach Funduszu Małych Grantów

Operator Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” informuje, że w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach Funduszu Małych Grantów, istnieje możliwość przyznania dodatkowych środków na zatwierdzone do dofinansowania projekty będące w fazie realizacji. Szacunkowa dostępna alokacja wynosi 38 000,00 PLN, w tym 27 440,00 w ramach rezultatu 1 (zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie) oraz 10 560,00 PLN w ramach rezultatu 2 (zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć). Kwoty te mogą ulec zmianie.
Dodatkowe środki przyznawane będą zgodnie z zaleceniami, stanowiącymi załącznik do Uchwały Komitetu ds. Wyboru Projektów nr 3 z dnia 22 marca 2016 r.  Uchwała nr 3_2016
Zainteresowanych Beneficjentów prosimy o przesłanie do Operatora Programu zaktualizowanego wniosku aplikacyjnego wraz z harmonogramem i budżetem projektu do dnia 18 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że dodatkowe dofinansowanie zostało przyznane Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Autonomia.

Zapytanie ofertowe – Informator dla profesjonalistów

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dotyczące wykonania składu, korekty technicznej, druku i dystrybucji publikacji pn. „Informator dla profesjonalistów, wybrane interpretacje przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wpłynęło 16 ofert. Najkorzystniejszą ofertę, z ceną 16 800 zł brutto złożył Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 4. Bardzo dziękujemy Państwu za nadesłane oferty.

Szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych

W ramach Projektu „Rodzina polska – wolna od przemocy”, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Radą Europy, rozpoczął się nabór na szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Raport końcowy z realizacji projektu

Operator Programu uprzejmie informuje, że na stronie Programu jest dostępny formularz raportu końcowego dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Małych Grantów. Formularz raportu oraz instrukcja jego wypełniania znajdują się w zakładce Nabór wniosków.

Zaproszenie do składania ofert na organizację wizyt studyjnych

Zapytanie ofertowe wizyty studyjne _modyfikacja
Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące organizacji dwóch wizyt studyjnych do Zamawiającego wpłynęło 16 ofert.
Do realizacji wybrana została oferta złożona przez: Cristal Travelnet – Sp. z o. o., z siedzibą w (19-300) Ełku, przy ul. Mickiewicza 15.
Warunki realizacji zamówienia zawarte w ofercie Wykonawcy spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego .
Cena ofertowa brutto realizacji całego zamówienia przedstawiona w formularzu ofertowym wynosi 106095,00 zł i jest najniższa spośród nadesłanych ofert.
Bardzo dziękujemy Państwu za nadesłane oferty.