Witamy na stronie Programu Operacyjnego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć współfinansowanego z funduszy norweskich. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i informacjami na temat Programu oraz do regularnego odwiedzania naszej strony!

Fundusze norweskie

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro. Dzięki funduszom możliwa jest szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.
Zobacz film

Aktualności

Ewaluacja

Na stronie Funduszy Norweskich i EOG dostępne są Raporty końcowe z ewaluacji wdrażania Mechnizmów Finansowych oraz Programów. Czytaj więcej

Kampania społeczna „Wybieram pomoc”

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna „Wybieram pomoc”, mająca na celu  podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zmniejszenie akceptacji dla stosowania przemocy i wskazanie możliwości uzyskania pomocy.
Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie i w internecie. Za całościową strategię i kreację kampanii odpowiada .bringMore advertising. Spoty zostały wyprodukowane przez Mangusta Film.
Więcej informacji o kampanii: www.wybierampomoc.pl

Konferencja podsumowująca Program

W dniach 13-14 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało konferencję podsumowującą Program „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowany z funduszy norweskich.

Konferencja, organizowana w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, miała na celu przedstawienie rezultatów Programu PL14 oraz wymianę doświadczeń i prezentację dobrych praktyk z Państw-Darczyńców.
Czytaj dalej

Informacja o naborze ofert na opracowanie koncepcji kampanii społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji artystycznej oraz strategii dla kampanii społecznej realizowanej w ramach Projektu Predefiniowanego pn. Rodzina polska –wolna od przemocy. Ogłoszenie BIP Zaproszenie do składania ofert- kampania społeczna 2016- koncepcja kreatywna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Realokacja środków w ramach Funduszu Małych Grantów

Operator Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” informuje, że w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach Funduszu Małych Grantów, istnieje możliwość przyznania dodatkowych środków na zatwierdzone do dofinansowania projekty będące w fazie realizacji. Szacunkowa dostępna alokacja wynosi 38 000,00 PLN, w tym 27 440,00 w ramach rezultatu 1 (zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie) oraz 10 560,00 PLN w ramach rezultatu 2 (zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć). Kwoty te mogą ulec zmianie.
Dodatkowe środki przyznawane będą zgodnie z zaleceniami, stanowiącymi załącznik do Uchwały Komitetu ds. Wyboru Projektów nr 3 z dnia 22 marca 2016 r.  Uchwała nr 3_2016
Zainteresowanych Beneficjentów prosimy o przesłanie do Operatora Programu zaktualizowanego wniosku aplikacyjnego wraz z harmonogramem i budżetem projektu do dnia 18 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że dodatkowe dofinansowanie zostało przyznane Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Autonomia.

Zapytanie ofertowe – Informator dla profesjonalistów

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dotyczące wykonania składu, korekty technicznej, druku i dystrybucji publikacji pn. „Informator dla profesjonalistów, wybrane interpretacje przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wpłynęło 16 ofert. Najkorzystniejszą ofertę, z ceną 16 800 zł brutto złożył Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 4. Bardzo dziękujemy Państwu za nadesłane oferty.

Szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych

W ramach Projektu „Rodzina polska – wolna od przemocy”, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Radą Europy, rozpoczął się nabór na szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Raport końcowy z realizacji projektu

Operator Programu uprzejmie informuje, że na stronie Programu jest dostępny formularz raportu końcowego dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Małych Grantów. Formularz raportu oraz instrukcja jego wypełniania znajdują się w zakładce Nabór wniosków.

Zaproszenie do składania ofert na organizację wizyt studyjnych

Zapytanie ofertowe wizyty studyjne _modyfikacja
Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące organizacji dwóch wizyt studyjnych do Zamawiającego wpłynęło 16 ofert.
Do realizacji wybrana została oferta złożona przez: Cristal Travelnet – Sp. z o. o., z siedzibą w (19-300) Ełku, przy ul. Mickiewicza 15.
Warunki realizacji zamówienia zawarte w ofercie Wykonawcy spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego .
Cena ofertowa brutto realizacji całego zamówienia przedstawiona w formularzu ofertowym wynosi 106095,00 zł i jest najniższa spośród nadesłanych ofert.
Bardzo dziękujemy Państwu za nadesłane oferty.